WWW.NEW.PDFM.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Собрание документов
 

«УСТАНОВА АДУКАЦЫІ «БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАЎНАЯ АКАДЭМІЯ МУЗЫКІ» 13–15 красавіка 2016 г. XXV Міжнародныя навуковыя чытанні памяці Л. С. Мухарынскай (1906–1987) Гістарычныя шляхі беларускай і сусветнай ...»

МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ «БЕЛАРУСКАЯ ДЗЯРЖАЎНАЯ АКАДЭМІЯ МУЗЫКІ»

13–15 красавіка 2016 г .

XXV Міжнародныя навуковыя чытанні

памяці Л. С. Мухарынскай (1906–1987)

Гістарычныя шляхі беларускай

і сусветнай музыказнаўчай навукі:

да 110-годдзя выдатнага навукоўцы і педагога

Л. С. Мухарынскай

11–15 красавіка 2016 г .

Міжнародны фестываль этнакультур ПРАГРАМА

Арганізацыйны камітэт:

Дулава Кацярына Мікалаеўна, рэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар (старшыня) Аруцюнава Наталля Алегаўна, прарэктар па навуковай рабоце Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства (намеснік старшыні) Аванесян Рузана Георгіеўна, начальнік аддзела міжнародных сувязей Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі Алейнікава Эльвіра Анатольеўна, загадчык кафедры гісторыі музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт Бярковіч Таццяна Леанідаўна, загадчык кабінета традыцыйных музычных культур Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт Дадзіёмава Вольга Уладзіміраўна, загадчык кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар Лісава Алена Васільеўна, загадчык навукова-даследчага аддзела Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт 13 красавіка 9.00 – 10.00 — рэгістрацыя ўдзельнікаў у фае Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі (вул. Інтэрнацыянальная, 30, 2-і паверх) Вялікая зала 10.00 Адкрыццё навуковых чытанняў Музычнае прывітаннеПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

Вядучыя: доктар мастацтвазнаўства, прафесар К. М. Дулава;

доктар мастацтвазнаўства, прафесар В. У. Дадзіёмава У. Г. Мулявін і беларуская народная песня ВАРФАЛАМЕЕВА Тамара Барысаўна, старшы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь, Мінск) Уроки жизни у Лидии Сауловны Мухаринской сквозь магический кристалл великой музыки СИЗКО Галина Степановна, старший научный сотрудник Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского (Россия, Клин) Беларусь у цэнтры музычнай Еўропы: эпоха Барока ДАДЗІЁМАВА Вольга Уладзіміраўна, загадчык кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар (Беларусь, Мінск) Система канонов как инструмент изучения национальных музыкальных культур СКУРКО Евгения Романовна, профессор Уфимской государственной академии искусств им. З. Исмагилова, Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, доктор искусствоведения, профессор (Россия, Уфа) Музыкальная карта мира: «планиметрия», «стратиграфия», «топология»

ГОРОХОВИК Елена Маратовна, заместитель директора по учебно-производственной (творческой) работе Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения, доцент (Беларусь, Минск) Тенденции развития камерно-инструментальной музыки Казахстана АКПАРОВА Галия Толегеновна, проректор по учебной и учебно-методической работе Казахского национального университета искусств, кандидат искусствоведения, доцент (Казахстан, Астана) Некоторые особенности интеграции высшего музыкального образования в европейское пространство АВЕТИСЯН Нарине Завеновна, доцент кафедры истории музыки, заведующий отделом качества образования Ереванской государственной консерватории им. Комитаса, кандидат искусствоведения (Армения, Ереван) История повседневности и история музыки: «точки схода»

НИЛОВА Вера Ивановна, заведующий кафедрой истории музыки Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Заслуженный деятель искусств Республики Карелия, доктор искусствоведения, доцент (Россия, Петрозаводск)

–  –  –

Малавядомыя старонкі экспедыцыйна-палявой дзейнасці Л. С. Мухарынскай БЯРКОВІЧ Таццяна Леанідаўна, дацэнт кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт (Беларусь, Мінск) Роля музыканта ў фарміраванні беларускай традыцыйнай музычнай культуры як сістэмы НАЗІНА Іна Дзмітрыеўна, прафесар кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, доктар мастацтвазнаўства, прафесар (Беларусь, Мінск) Аб уздзеянні міграцыйных працэсаў 2-й паловы ХХ стагоддзя на этнамузычныя ландшафты Беларусі КАНСТАНЦІНАВА Таццяна Леанідаўна, малодшы навуковы супрацоўнік аддзела музычнага мастацтва і этнамузыкалогіі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (Беларусь, Мінск) Существует ли антиномия «своё – чужое» в понимании народных певцов на пограничье Литвы и Беларуси?

ВИЧИНЕНЕ Дайва, заведующий кафедрой этномузыкологии Литовской академии музыки и театра, доктор гуманитарных наук, профессор (Литва, Вильнюс); СВОБОНАЙТЕ Жанета, младший научный сотрудник отдела этномузыкологии Литовской академии музыки и театра (Литва, Вильнюс) Связи мелодики литовских (дзукских) и белорусских календарнообрядовых песен: опыт сравнительного исследования СЛЮЖИНСКАС Римантас, старший научный сотрудник кафедры музыки Академии искусств Клайпедского университета, заведующий отделом музыкальной антропологии, доктор искусствоведения, профессор (Литва, Клайпеда) Праваслаўныя вуснатрадыцыйныя песенныя практыкі ва ўмовах поліэтнічнасці і поліканфесійнасці: з экспедыцыйных назіранняў на Падляссі ЧАРНОВА Кацярына Аляксееўна, навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдат мастацтвазнаўства (Беларусь, Мінск) Каляндарна-песенныя напевы Верхняга Над’ясельдзя ДАНІЛОВІЧ Настасся Ігараўна, аспірантка Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі (навук. кір.: кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт Т. Л. Бярковіч) (Беларусь, Мінск) Причитания новгородской традиции: к проблеме классификации напевов КОРОЛЬКОВА Инга Владимировна, доцент кафедры этномузыкологии Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. РимскогоКорсакова, кандидат искусствоведения, доцент (Россия, Санкт-Петербург) Междисциплинарное исследование духовных песнопений на канонические богослужебные тексты ХВАТОВА Светлана Ивановна, заведующий кафедрой музыкальноисполнительских дисциплин Института искусств Адыгейского государственного университета, доктор искусствоведения, профессор, Заслуженный деятель искусств Республики Адыгея (Майкоп, Россия) Фанфарападобныя зачыны ў беларускiх абрадавых песнях КУТЫРОВА-ЧУБАЛЯ Галiна Рыгораўна, дацэнт кафедры цэнтральнаеўрапейскiх даследаванняў Тэхнічна-гуманітарнай акадэміі ў Бельска-Бяла, кандыдат мастацтвазнаўства, кандыдат фiлалагiчных навук (Польшча, Бельска-Бяла) Украинско-белорусский ареал новогодней «Козы»

КЛИМЕНКО Ирина Витальевна, заведующий лабораторией по изучению народного музыкального творчества Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского, кандидат искусствоведения, доцент (Украина, Киев) <

–  –  –

О соотношении содержания и формы в духовных стихах БАРАНКЕВИЧ Лилия Фаильевна, доцент кафедры белорусской музыки Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения, доцент (Беларусь, Минск) Календарно-обрядовые песни в сборниках Александра Ивановича Рубца (1837–1913) ПОПОВА Ирина Степановна, доцент кафедры этномузыкологии СанктПетербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, кандидат искусствоведения, доцент (Россия, Санкт-Петербург) Рукописное наследие З. В. Эвальд по материалам архивов Пушкинского Дома НАУМОВА Ксения Юрьевна, аспирантка Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Россия, Санкт-Петербург) Музыкальные инструменты в собрании Российского этнографического музея: история, проблемы и перспективы изучения ГАДЖИЕВА Айшат Ахмедовна, научный сотрудник высшей категории Российского этнографического музея (Россия, Санкт-Петербург) Традиционные зимние мелотипы правобережной Черкасчины ПШЕНИЧКИНА Галина Николаевна, научный сотрудник отдела искусствоведения и фольклористики Государственного научного центра защиты культурного наследия от техногенных катастроф, соискатель кафедры истории украинской музыки и музыкальной фольклористики Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского (науч. рук.: кандидат искусствоведения, профессор Е. В. Ефремов) (Украина, Киев) Феномен песенной традиции села Линежерис ЗАКАРЕНЕ Варса, старший редактор отдела этномузыкологии Литовской академии музыки и театра (Литва, Вильнюс); СВОБОНАЙТЕ Жанета, младший научный сотрудник отдела этномузыкологии Литовской академии музыки и театра (Литва, Вильнюс) Мазурка – язык из другого мира ПРУСИНОВСКИЙ Януш, лидер группы «Janusz Prusinowski Kompania»

(Польша, Варшава) Горизонты «полуклассической» музыки Южной Азии КАРТАШОВА Татьяна Викторовна, заведующий кафедрой теории музыки и композиции Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, доктор искусствоведения, профессор, Заслуженный деятель науки и образования Российской Федерации (Россия, Саратов) Гульнявыя локусы беларускіх каляндарна-земляробчых рытуалаў салярнага цыкла ў сучасным этнамузыкалагічным вывучэнні (аб манаграфіі Т. Л. Бярковіч «Песенна-гульнявыя дзеі перыяду сонцавароту ў этнамузычнай традыцыі беларусаў») ЯКІМЕНКА Тамара Сямёнаўна, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт (Беларусь, Мінск) 14 красавіка Аўд. 104 10.00 ПАСЯДЖЭННЕ СЕКЦЫІ Дасягненні і перспектывы ў галіне музычнай адукацыі Вядучы: кандыдат педагагічных навук, дацэнт А. І. Самусенка Новые дидактические подходы к профессиональной педагогической подготовке студентов высшей музыкальной школы САМУСЕНКО Алла Ивановна, доцент кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства Белорусской государственной академии музыки, кандидат педагогических наук, доцент (Беларусь, Минск) Становление истории украинской музыки как учебной дисциплины ГНАТЮК Лариса Анастасьевна, и. о. профессора кафедры истории мировой музыки и кафедры истории украинской музыки и музыкальной фольклористики Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского, кандидат искусствоведения, доцент (Украина, Киев) Музыкально-эстетическое направление в педагогическом образовании: перспективы кластерного развития БОНДАРЕНКО Екатерина Сергеевна, доцент кафедры теории и методики преподавания искусства Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка, кандидат искусствоведения, доцент (Беларусь, Минск) Подготовка к публичным выступлениям в контексте интенсивного совершенствования музыканта-инструменталиста ВЕДЕНИН Игорь Георгиевич, доцент кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения, доцент (Беларусь, Минск) Исполнительская и педагогическая деятельность Л. П. Юшкевича в контексте традиций русской фортепианной школы ЛЕБЕДЕВА Анна Евгеньевна, преподаватель кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства Белорусской государственной академии музыки (Беларусь, Минск) Музыкальное содержание и репертуарная стратегия в просветительской деятельности концертирующих пианистов ИВАНОВА Таисия Леонидовна, аспирантка кафедры музыкальной педагогики, теории и истории исполнительского искусства Белорусской государственной академии музыки (науч. рук.: кандидат искусствоведения, доцент О. Г. Шевченко) (Беларусь, Могилев) Проблемы развития вокально-речевой культуры певца ДЕРЕВЯНКО Людмила Анатольевна, доцент кафедры академического и эстрадного вокала Института искусств Киевского университета им. Б. Гринченко, кандидат педагогических наук (Украина, Киев) О функционировании аспирантуры Белорусской государственной академии музыки: история и перспективы АРУТЮНОВА Наталья Олеговна, проректор по научной работе Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения (Беларусь, Минск) Этносольфеджио как фактор национальной идентичности казахской музыкальной культуры АЛЬПЕИСОВА Гульнар Туякбаевна, заведующий кафедрой музыковедения Казахского национального университета искусств, кандидат искусствоведения, профессор

–  –  –

14 красавіка Аўд. 104 14.00 ПАСЯДЖЭННЕ СЕКЦЫІ Актуальная праблематыка даследаванняў кампазітарскай творчасці Вядучыя: кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт В. П. Савіцкая;

Заслужаны дзеяч мастацтваў Рэспублікі Беларусь, прафесар В. А. Войцік Музыкальное произведение как информационный кластер. Проблема выбора коммуникации ВОЙТИК Виктор Антонович, профессор кафедры композиции Белорусской государственной академии музыки, Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, профессор (Беларусь, Минск) Фортепиано в творчестве О. Сонина СЕРГИЕНКО Раиса Ивановна, профессор кафедры теории музыки Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствоведения, профессор (Беларусь, Минск) Симфоническая гексалогия О. Ходоско: метаморфозы жанра и константы стиля САВИЦКАЯ Ольга Парфеновна, доцент кафедры теории музыки Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения, доцент (Беларусь, Минск) Опыт мемориализации Холокоста в музыке на примере поэмы «Боль Земли» Игоря Левина на стихи Игоря Хентова для симфонического оркестра, смешанного и детского хоров ДВУЖИЛЬНАЯ Инесса Федоровна, доцент кафедры вокала и дирижирования Гродненского государственного университета им. Янки Купалы, преподаватель Гродненского государственного музыкального колледжа, кандидат искусствоведения, доцент (Беларусь, Гродно) Сур’ёзны ўнёсак у айчыннае музыказнаўства (аб кнізе І. Ф. Двужыльнай «Тема Холокоста в академической музыке» /Гродна, 2016/) СТРАЛЕЦ Міхаіл Васільевіч, прафесар кафедры сацыяльна-палітычных і гістарычных навук Брэсцкага дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта, доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Брэст) Инструментальный театр Виктора Копытько КОПЫТЬКО Наталья Александровна, научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, кандидат искусствоведения (Беларусь, Минск) Беларускі канцэрт для аркестра: да пытання ўнутрыжанравай тыпалагізацыі ДЗЯГЕЛЬ Таццяна Уладзіміраўна, выкладчык Брэсцкага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Р. Шырмы (Беларусь, Брэст) Гісторыка-культурныя, краязнаўчыя і музычныя знаходкі падчас фестывалю «Год Агінскага ў Залессі»

ФРАЛОЎ Аляксей Валер’евіч, старшы выкладчык кафедры аркестравага дырыжыравання Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, мастацкі кіраўнік Ансамбля салістаў «Вытокі» і фестывалю «Год Агінскага ў Залессі» (Беларусь, Мінск)

Образ женщины в белорусской опере последней трети ХХ века:

типологический аспект АЛАДОВА Радослава Николаевна, профессор кафедры истории музыки Белорусской государственной академии музыки, доцент (Беларусь, Минск) Символика в художественном пространстве В. Набокова – В. Кузнецова (по роману «Приглашение на казнь») НИКУЛИНА Татьяна Васильевна, преподаватель Новополоцкого государственного музыкального колледжа (Беларусь, Новополоцк) «Розарий» Ф. Листа: сакральный смысл и его музыкальное воплощение ВИТКО Дарья Леонидовна, аспирантка кафедры теории музыки Белорусской государственной академии музыки (науч. рук.: кандидат искусствоведения, доцент О. П. Савицкая) (Беларусь, Минск)

–  –  –

Праваслаўная музычная традыцыя на Беларусі ў сярэдзіне XV – XVI ст .

ЛІХАЧ Тамара Уладзіміраўна, дацэнт кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт (Беларусь, Мінск) «Punctum saliens» в реконструкциях монодийных песнопений рукописных Ирмологионов конца XVI – XVIII в .

ЖУКОВСКАЯ Ирина Ивановна, доцент кафедры музыки Витебского государственного университета им. П. М. Машерова, кандидат искусствоведения, доцент (Беларусь, Витебск)

Шляхі трансмісіі беларускіх напеваў Кіеўскай мітраполіі XVII ст.:

Вільна – Смаленск – Масква ГЕРАСІМАВА Ірына Валер’еўна, асацыіраваны супрацоўнік СанктПецярбургскага інстытута гісторыі Расійскай акадэміі навук, кандыдат мастацтвазнаўства, кандыдат гістарычных навук (Расія, Санкт-Пецярбург) Стилевая классификация белорусской литургической певческой практики православной традиции ГУСТОВА Лариса Александровна, доцент кафедры белорусской и мировой художественной культуры Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидат искусствоведения, доцент (Беларусь, Минск) Напевы Херувимской песни в Жировицком Ирмологионе 1-й половины XVII в .

ШПАКОВСКАЯ Любовь Сергеевна, аспирантка кафедры теории музыки Белорусской государственной академии музыки (науч. рук.: кандидат искусствоведения, доцент Н. В. Шиманский) (Беларусь, Минск) Версэтная фуга як структурная мадэль поліфанічных раздзелаў Віленскай табулатуры (1626) КОМІНЧ Ганна Аляксандраўна, суіскальнік кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі (навук. кір.: кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт Т. У. Ліхач) (Беларусь, Ліда)

–  –  –

Песнопения Божественной Литургии простого и «истинного» напева (на примере песнопений гелатской монастырской школы) СУХИАШВИЛИ Магда, заведующий лабораторией церковной музыки Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили, доктор искусствоведения (Грузия, Тбилиси) Образы Досифея и Марфы в опере «Хованщина» М. П. Мусоргского в контексте архетипической гендерности православной традиции КАПЛУН Татьяна Михайловна, доцент кафедры теоретической и прикладной культурологии Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой, кандидат искусствоведения (Украина, Одесса) «Песнопения Божественной Литургии» Порфирия Демуцкого: утерянное украинское церковное творение МАРУЩАК Мария Богдановна, аспирантка кафедры теории и истории культуры Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского (науч. рук.: доктор искусствоведения, профессор В. И. Рожок) (Украина, Киев) Особенности содержания песнопений первого гласа Певческой книги Ирмолой 11Рк922к СОРОКА-СКИБА Галина Ивановна, преподаватель Волковысского колледжа Гродненского государственного университета им. Янки Купалы (Беларусь, Волковыск)

–  –  –

Аўд. 104 11.30 ПАСЯДЖЭННЕ СЕКЦЫІ Актуальная праблематыка даследаванняў кампазітарскай творчасці Вядучы: кандыдат мастацтвазнаўства Н .

А. Аруцюнава Показатель вертикально-подвижного контрапункта в условиях хроматической тональности в контексте стилевого функционирования полифонии ПЕСКИН Аркадий Борисович, преподаватель Гродненского государственного музыкального колледжа, кандидат искусствоведения (Беларусь, Гродно) Тонально-гармонический базис вариаций на basso ostinato в белорусской музыке ХХ века НЕСТЕРОВА Мария Владимировна, аспирантка кафедры теории музыки Белорусской государственной академии музыки (науч. рук.: кандидат искусствоведения, доцент Т. А. Титова) (Беларусь, Минск) Музыкально-театральные миксты И. Ф. Стравинского в свете концепции контрапунктического театра СМИРНОВА Татьяна Сергеевна, учитель Детской музыкальной школы искусств № 14 г. Минска (Беларусь, Минск) Композиционно-драматургические функции органа в оркестровых сочинениях композиторов 2-й половины ХХ века ШНАЙДЕР Вера Андреевна, аспирантка кафедры истории музыки Белорусской государственной академии музыки (науч. рук.: кандидат искусствоведения, доцент Л. А. Волкова) (Беларусь, Минск) Исторические пути формирования детской фортепианной музыки в творчестве белорусских композиторов ПОЛИТАНСКАЯ Ольга Ивановна, заведующий фортепианным отделением Дзержинской детской школы искусств (Беларусь, Дзержинск)

Камерно-инструментальное творчество Константина Яськова:

жанрово-стилевой обзор КАРПИЕВИЧ Евгений Юрьевич, аспирант кафедры белорусской музыки Белорусской государственной академии музыки (науч. рук.: кандидат искусствоведения, доцент Т. В. Лихач) (Беларусь, Минск) Принципы драматургического развития в репетитивных композициях (на примере сочинений А. Пярта и Н. Корндорфа) ЛОЙКО Ольга Брониславовна, преподаватель кафедры теории музыки и музыкального образования Белорусского государственного университета культуры и искусств (Беларусь, Минск) Восточный тематизм в сочинениях белорусских композиторов АССУИЛ Мурад Абдельхамидович, аспирант кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства Белорусской государственной академии музыки (науч. рук.: доктор педагогических наук, профессор В. Л. Яконюк) (Беларусь, Минск) Метаморфозы жанра инструментальной миниатюры в творчестве Галины Гореловой: 2000-е годы ТИТОВА Татьяна Андреевна, доцент кафедры теории музыки Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения, доцент (Беларусь, Минск) «Мелкий бес» А. Журбина: интертекстуальные связи и режиссерская концепция МАТУСЕВИЧ Александр Петрович, главный редактор интернет-редакции Российского государственного музыкального телерадиоцентра (Россия, Москва) «Предфракталы» в музыкальной композиции Дьёрдя Лигети 1970-х гг. (на примере Двойного концерта для флейты и гобоя с оркестром) КОНОВАЛОВА Анастасия Вячеславовна, аспирантка кафедры теории музыки Белорусской государственной академии музыки (науч. рук.: кандидат искусствоведения А. А. Тихомирова) (Беларусь, Минск) Внемузыкальные тексты композиторов ХХ века как репрезентация авторской личности КОНОВАЛОВА Ирина Юрьевна, доцент кафедры теории музыки и фортепиано Харьковской государственной академии культуры, кандидат искусствоведения, доцент (Украина, Харьков) Моцарт и его окружение: музыка чешских композиторов из собраний Национальной библиотеки Украины ЕЛИСЕЕВА Екатерина Юрьевна, концертмейстер Киевского колледжа культуры и искусств (Украина, Киев) «Желтая река» Чу Ванхуа: темброколорит как фактор национального стиля в китайской фортепианной музыке ЛЮ ФАНЬ, аспирант Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского (науч. рук.: кандидат искусствоведения, доцент О. А. Безбородько) (Украина, Киев) 15 красавіка Аўд. 101 11.30 ПАСЯДЖЭННЕ СЕКЦЫІ Гісторыя і тэорыя выканальніцкага мастацтва Вядучыя: старшы выкладчык Л. М. Жукава;

доктар мастацтвазнаўства, прафесар В. А. Чабан Гитара и балалайка: опыт сопоставительного анализа исполнительских средств ЩЕРБАК Валентин Михайлович, доцент кафедры струнных народных щипково-ударных инструментов Белорусской государственной академии музыки, кандидат искусствоведения, доцент (Беларусь, Минск) Ансамбль солистов Белгосфилармонии под управлением Игоря Иванова: о связи народной традиции и высокой академической культуры ЧАБАН Валентин Алексеевич, профессор кафедры баяна–аккордеона Белорусской государственной академии музыки, доктор искусствоведения, профессор (Беларусь, Минск) На каких клавирных инструментах играл и для каких писал В. А. Моцарт?

ЖУКОВА Лариса Максимовна, старший преподаватель кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства Белорусской государственной академии музыки (Беларусь, Минск) Цимбальная редакция скрипичного концерта И. С. Баха (BWV 1043) .

Проблемы координации мелодических линий в фугированной композиции МАЛЬКЕВИЧ Наталья Александровна, аспирантка кафедры теории музыки, преподаватель Могилевского филиала Белорусской государственной академии музыки (науч. рук.: кандидат искусствоведения, доцент Н. В. Шиманский) (Беларусь, Могилев) Анализ режиссерской интерпретации композиторского текста как завершающий этап комплексного методологического подхода к исследованию оперы ПИЛАТОВА Ирина Владимировна, аспирантка кафедры теории музыки Белорусской государственной академии музыки (науч. рук.: доктор искусствоведения, профессор Е. Н. Дулова) (Беларусь, Минск) Исполнительское осмысление авторской концепции концерта для домры «Прозрение» А. Безенсон ЛАЗУТСКАЯ Надежда Францевна, учитель музыки по классу домры Детской музыкальной школы искусств № 7 г. Минска (Беларусь, Минск) Искусство игры на маримбе: Ней Розауро ЛАЗОВСКИЙ Антон Николаевич, аспирант кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства Белорусской государственной академии музыки (науч. рук.: доктор педагогических наук, профессор В. Л. Яконюк) (Беларусь, Минск) Цикл «Кентавры» для флейты и струн рояля В. Воронова: авторский текст как ключ к исполнительской интерпретации МАШКОВСКАЯ Елена Владимировна, соискатель кафедры истории музыки Белорусской государственной академии музыки (науч .

рук.: кандидат искусствоведения, доцент Н. Г. Ганул) (Беларусь, Минск) Анализ эпистемологических идейно-смысловых структур постмодернизма на примере фортепианного и ансамблевого творчества Джона Адамса, Дэвида Лэнга и Роксаны Пануфник ХМАРА Артур Викторович, аспирант кафедры музыкальной педагогики, истории и теории исполнительского искусства Белорусской государственной академии музыки (науч. рук.: доктор педагогических наук, профессор В. Л. Яконюк) (Беларусь, Минск) Хэнаньский театр и Пекинская опера: к вопросу о соотношении региональных разновидностей китайской музыкальной драмы ХУАН ЯХУЭЙ, аспирантка кафедры теории музыки (науч. рук.: кандидат искусствоведения, доцент Е. В. Куракина) (Беларусь, Минск) Генезис и эволюция камерно-ансамблевых жанров ПОЛЬСКАЯ Ирина Ильинична, профессор кафедры теории музыки и фортепиано Харьковской государственной академии культуры, доктор искусствоведения, профессор (Украина, Харьков) Рецептивные исследования и социальная история музыки: новые тренды в российской науке начала XXI века КУПЕЦ Любовь Абрамовна, профессор кафедры истории музыки Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, кандидат искусствоведения, доцент (Россия, Петрозаводск) Феномен казачества в музыкальной версии Д. Шостаковича («Ответ запорожских казаков Константинопольскому султану» из Симфонии № 14 Д. Шостаковича) ЕСЬКОВА Мария Андреевна, аспирантка кафедры украинской музыки и музыкальной фольклористики Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского (науч. рук.: доктор искусствоведения, профессор М. Д. Копица) (Украина, Киев) Черты симфонической концепции в хоровом цикле Б. Лятошинского «Пять смешанных хоров без сопровождения на слова Максима Рыльского» оp. 64 ВОЛОСЯНЧУК Христина Романовна, аспирантка кафедры истории украинской музыки и музыкальной фольклористики Национальной музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского (Украина, Киев) Несколько писем О. Н. Благовидовой к Ю. С. Мейтусу: к вопросу об отношениях исполнителя и композитора ТУПЧИЕНКО-КАДЫРОВА Люция Георгиевна, кандидат исторических наук (Украина, Кировоград) Поэтика эпического в IV части Третьей симфонии Е. Станковича (на примере композиторской интерпретации «Как упал же он…»

П. Тычины) СЕРГЕЕВА Оксана Владимировна, проректор по научно-педагогической деятельности и развитию Одесской национальной музыкальной академии им. А. В. Неждановой, кандидат искусствоведения, доцент (Украина, Одесса) К вопросу об исполнительской интерпретации трех хоров из кантаты С. С. Прокофьева «Александр Невский»

МАЛАЦАЙ Людмила Викторовна, профессор кафедры хорового дирижирования Орловского государственного института культуры, доктор искусствоведения, доцент (Россия, Орел)

Похожие работы:

«Приложение к образовательной программе основного общего образования МАОУ СОШ № 8 Рабочая программа по учебному предмету "Литература" 5-9 класс среднего общего образования Составители: Минина О.В., учитель русского...»

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ Сборник статей Международной научно практической конференции 13 марта 2017 г. Уфа НИЦ АЭТЕРНА УДК 001.1 ББК 60 П 57 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ: сборник статей Международной научно практической конференции (...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" Рассмотрен на заседании Ученого УТВЕРЖДАЮ Сов...»

«plbook.qxd 23.04.2008 4:53 Page 1 Серия научно методических изданий "Новые ценности образования" ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДУКТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: содержание и формы, размышления и рекомендации Автор составитель Н.Б Крылова Москва plbook.qxd 23.04.2008 4:53 Page 2 ББК Организация продуктивного образования: содержание и формы, раз...»

«АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. МИНСКА ЗА 2006–2015 ГГ. ANALYSIS OF THE RESPIRATORY DISEASES` PREVALENCE IN MINSK FOR 2006–2015 М. О. Борисевич, В. А. Стельмах, А. Г. Сыса M. Borisevich, V. Stelmakh, A. Sysa Белорусский государственный университет, МГЭИ им. А. Д. Сахаро...»

«Муниципальное общеобразовательное учреждение "Веселовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда Я. Т . Кирилихина" СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Руководитель МО Заместитель директора Директор МОУ "Веселовская _Ющенко К.В. школы по УВР МОУ СОШ" Протокол № _ от "Веселовская СОШ" Левачк...»

«Деловой марафон регионов России Летняя школа-семинар по проблемам качества образования Сочи, 29 – 31 августа 2013 г. ГБОУ ЦРТДиЮ "Лефортово". Назаренко М.Д. Доклад "Опыт проведения социальн...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОШ №4 г. ЧЕЛЯБИНСКА" 454014, г. Челябинск. Ул.40лет Победы, д . 17а. тел./факс (351) E-mail: Рассмотрено Согласовано Утверждаю на засед...»


 
2018 www.new.pdfm.ru - «Бесплатная электронная библиотека - собрание документов»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.